สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

      1.รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน ประกอบด้วยงานธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุม การประชาสัมพันธ์ เรื่องการข่าว การสาธารณกุศล งานรับเสด็จ ตลอดจนงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

      2.การอำนวยการแก่นายอำเภอ ในกรณีการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ

      3.การเป็นกรรมการ เลขานุการ โดยการแต่งตั้งของนายอำเภอและของส่วนราชการอื่นๆในระดับอำเภอและจังหวัด

      4.การประสานการตรวจราชการทุกรัดับ เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม เป็นต้น

      5.การทำหน้าที่ศูนย์ข้อมูลระดับอำเภอ เช่น ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนประชากร เป็นต้น

      6.การวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

      7.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

Share on Line
Share on Pinterest