วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/หัวหน้าส่ง508 ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ เพื่อรับนักเรียนกลับบ้าน ประเภท1
4 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว245 ขอความร่วมมือสนับสนุนสารกำจัดแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะของโรคลัมปี สกิน และการเตรียม ความพร้อมควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน ประเภท1
4 ก.ค. 2565 ลย 0023.5/ว4485 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
4 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว4491 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย ประเภท1
4 ก.ค. 2565 ลย 0023.4/ว240 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ประเภท1
4 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว4488 บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ที่ ลย 0023.3 / วันที่ มีนาคม 2565 เรื่อง จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการ จั ประเภท1
4 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว4485 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
4 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว4483 ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตราการรับมือฤดูฝน ปี 2565 ประเภท1
4 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว4424 ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว4463 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว4445 ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว4441 แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว4442 ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว238 การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว237 โครงการโพธิสัตว์น้อย "ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว4440 การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว236 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.4/ว4436 การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว4438 ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4418 ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุม ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest