วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ธ.ค. 2564 ลย 0023.3/หัวหน้าส่ง2306 การตรวจสอบโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประเภท1
7 ธ.ค. 2564 ลย 0023.3/ว8638 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ จำนวน ๓ เดือน (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) ประเภท1
7 ธ.ค. 2564 ลย 0023.3/ว8634 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ จำนวน ๒ เดือน (เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ประเภท1
7 ธ.ค. 2564 ลย 0023.3/ว19155 การติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผล และการใช้งานโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LocalSchool) ประเภท1
7 ธ.ค. 2564 ลย 0023.3/ว8635 การฝึกอบรม "การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม" ประเภท1
3 ธ.ค. 2564 ลย 0023.3/หัวหน้าส่ง2299 การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 ลย 0023.5/ว8581 ซักซ้อมแแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 ลย 0023.5/ 8580 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 ลย 0023.2/ว8587 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 ลย 0023.3/ว8588 การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 ลย 0023.3/ว8586 ขอส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 ลย 0023.3/ว8585 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 ลย 0023.3/ว451 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7) หัวเรื่อง "คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน" เรื่อง "อาหาร (1) : โภชนาการเยี่ยม สุขภาพยอด" (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2564 ลย 0023.3/ว8563 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2564 ลย 0023.5/ว8538 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2564 ลย 0023.4/ว8530 การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2564 ลย 0023.3/ว8474 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8518 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2564 ลย 0023.3/ว8507 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2564 ลย 0023.5/ว449 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564 รอบที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest